Stadgar

STADGAR

för

STENA SENIOR CLUB

antagna vid ordinarie årsmöte 2008-12-01

 

§ 1. Föreningens uppgift
Stena Senior Club är en allmännyttig, opolitisk och ideell förening.
Föreningen skall verka för att medlemmarna träffas och under trivsamma former umgås och ha kontakt med f.d. kollegor och arbetskamrater.                                          

§ 2. Medlemskap
Medlem i Stena Senior Club kan den bli, som vid sin pensionsavgång från Stena Line Scandinavia AB, Stena Line och Stena Rederi AB är berättigad till ett s.k. seniorkort och som vill verka i enlighet med föreningens syften. Medlemsansökan skall inges till styrelsen. Medlemskapet förutsätter att man innehar giltigt seniorkort och att fastställd medlemsavgift erlagts.   Medlem som önskar utträda ur klubben, skall meddela styrelsen. Styrelsen kan utesluta medlem som inte har betalat medlemsavgift eller medvetet agerat för att skada föreningen och dess ändamål.                                                                                                   

§ 3. Medlemsvillkor

Aktiviteterna är i första hand avsedda för medlemmarna, när någon anhörig eller annan vän får medfölja anges detta alltid i informationen om arrangemanget.                                       

§ 4. Medlemsavgifter   

Medlemsavgiften fastställs årligen vid ordinarie medlemsmöte och erläggs till Stena Senior Club senast den 31 januari varje år.

§ 5. Organisation
Stena Senior Clubs verksamhet utövas genom årsmöte och styrelse.

§ 6. Medlemsmöten                                                                                                                                            Kallelse till medlemsmöten sker genom styrelsens försorg.
Ordinarie medlemsmöte, årsmötet, skall hållas före den 10 december på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 Motioner för årsmötet skall lämnas till styrelsen före 15 november.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  1. Mötets öppnande
                               2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
                               3. Fastställande av dagordning

  4. Val av två justerare
                               5. Beslut om att årsmötet är stadgeenligt utlyst
                               6. Styrelsens verksamhetsberättelse  
                               7. Styrelsens ekonomiska redogörelse
                               8. Revisorernas berättelse
                               9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

                            
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
                             11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår 
                             12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
                             13. Val av två revisorer jämte en suppleant
                             14. Val av ledamöter i valberedningen

15. Fastställande av medlemsavgift

16. Behandling av styrelsens förslag

17. Behandling av motioner

18. Övrigt  

19. Mötets avslutande

 

Extra medlemsmöte skall äga rum om styrelsen så finner behövligt eller om minst 1/3 av medlemmarna så begär genom skriftlig framställning. I senare fallet skall medlemsmötet hållas inom en månad från den dag, då begäran inkom till styrelsen.

Kallelse till medlemsmöten meddelas via brev, mail, samt hemsidan minst 14 dagar i förväg.

Handlingar rörande de ärenden som skall behandlas skall finnas tillgängliga hos styrelsen tio dagar före mötet.

Medlem äger ej rätt att genom fullmakt deltaga i klubbens möten eller där utöva rösträtt.

Alla medlemsmöten samt styrelsemöten skall protokollföras.

 

 

§ 7. Styrelsen                                                      
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande samt lägst två och högst fyra ledamöter, jämte två suppleanter. Dessa väljs av årsmötet, som också utser ordförande.
Ordföranden väljs varje år. Övriga val avser en tid av två år. Halva antalet ordinarie ledamöter och en suppleant väljs ena året, andra halva antalet ledamöter och en suppleant väljs det andra året.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga funktionärer och arbetsgrupper.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då lotten avgör.

§ 8. Valberedning
Valberedning väljs på ett år och består av minst två och högst tre ledamöter.

§ 9. Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 november till 31 oktober. Räkenskaperna skall föras enligt god redovisningssed. Stena Senior Club tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§ 10. Revisorer
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt upprätta revisionsberättelse för årsmötet. Revisorer och suppleant väljs för ett år.

§ 11. Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av stadgarna skall, för att gälla, fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Beslut om upplösning av Stena Senior Club skall, för att gälla, fattas av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Såväl vid ändring av stadgar som vid upplösning av föreningen krävs ett godkännande av minst 2/3 av de närvarande.
Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlämnas till verksamhet som ligger föreningsmedlemmarna nära, t.ex. Svenska Sjöräddningssällskapet.